Fluidbäddsteknik

I vår avancerade testbädd för fluidbäddsteknik erbjuder vi utveckling av metallurgiska processer, energiomvandlings- och förgasningsprocesser i pilotskala.

Processen för fluidbäddsteknik skapar goda förutsättningar för att effektivt använda alltmer komplexa råvaror med högre halter av föroreningar. Den är också en intressant process för återvinning av olika avfall. Till exempel kan processen användas för avskiljning av fluor eller andra oönskade komponenter från stoft och torkade slammer genom kalcinering.

I pilotanläggningen erbjuder vi forskning i pilotskala för att ytterligare utveckla metallurgiska processer, energiomvandlings- och förgasningsprocesser. Ett annat viktigt område är nya metoder för värmeåtervinning. Kunderna kommer från stål- och metallindustrin, skogsindustrin och energiföretag.

Exempel på metallurgiska tillämpningar är förbehandling av metallkoncentrat före smältning, t.ex. genom rostning eller termisk behandling. Metallkoncentratet kan sedan smältas och förädlas vidare i pilotskala.

Ett intressant utvecklingsområde är utvinning av basmetaller ur mineralkoncentrat med icke önskvärda ämnen som till exempel arsenik. Andra områden är ökad användning av restprodukter från metallurgiska processer, liksom ökat tillvaratagande av restvärme från stål-, metall- och gruvindustrin för el- och värmeproduktion eller förädling av skogsbränslen.

Kapacitet

Kapaciteten är 20-50 kg material/h upp till 970 °C. 

Anläggningen stöds av en avancerad och flexibel gasrening.

Våra test- och demoanläggningar