Agglomering

I vår testbädd för agglomerering erbjuder vi industrin forskning och utveckling inom agglomerering och förbehandling. Det handlar om allt från produktutveckling av finkorniga råvaror till återvinning av metallhaltiga restprodukter som slammer och stoft. Högre materialeffektivitet blir allt viktigare.

Utrustningen är särskilt lämplig för

  • blandning, agglomerering och termisk behandling av restmaterial från stål- och metallindustrin.
  • pelletisering och sintring av material.
  • avfuktning och torkning av finkorniga material och slammer.

Vi erbjuder allt från ”value in use-studier”, praktiska undersökningar som förbehandling och termisk behandling, agglomerering, sintring och testning av produktegenskaper, till och med modellering av industriella processer. Kunderna utgörs främst av stål- och metallindustrin, ferrolegeringsindustrin samt gruv- och mineralindustrin.

Labbet är bland annat utrustat med mixer, pelletiseringsdisk, briketteringsutrustning, siktar, torkugn, sintringsugn samt utrustning för mätning av agglomeratens egenskaper.

Brikettering av finkornigt restmaterial

Brikettering är en metod för att exempelvis återföra finkornigt restmaterial till processen. Vi erbjuder två olika briketteringstekniker i pilotskala; vibro-press och roll-press. Exempel på material som testas är kalk, batterimassa och restmaterial från elektronik.

Ökad efterfrågan på agglomerering

Behovet av metallurgisk pilotutveckling av råvaror för järn- och ferrolegeringar ökar, liksom behovet att använda restmaterial. Det finns många utmaningar att ta sig an när det gäller restmaterial, exempelvis fukt, hanterbarhet och miljöfarligt innehåll.

Våra test- och demoanläggningar