Eldfasta material

Eldfasta material används i högtemperaturprocesser som en barriär mellan het materia, t.ex. smältor eller gaser, och den övriga omgivningen.

Påfrestningar i form av både kemiskt och mekaniskt slitage som uppstår i kontakten med het materia liksom stora temperaturväxlingar ställer höga krav på materialet. Det gör att eldfasta produkter som används i högtemperaturprocesser har stor inverkan på produktivitet, produktionskostnad och produktkvalitet.

Behovet av en oberoende part inom eldfasta frågor har uppmärksammats bland annat inom stålindustrin i takt med att kunskapen alltmer koncentrerats till externa leverantörer.

Inom medlemsprogrammet Metallurgi finns en kommitté för FoU inom eldfasta material. Målet är att skapa en plattform för gemensam forskning och utveckling inom området. Kommitténs arbete ska ge mernytta för industrin inom eldfasta frågor och fungera som en oberoende part. Tanken är att kommittén ska bli ett forum för diskussioner kring aktuella eldfasta frågeställningar och problem som många företag har gemensamt, och företagen kan ta del av resultat i olika fallstudier, haveriundersökningar etc.

Kontakt och mer information